teisipäev, 16. mai 2023

Lõiming kusniõpetus ja informaatika

 Lõimingutund 4. klassile 


Tunnikava – 3D mudel

 

 

Õppeaine ja -valdkond: ajalugu, kunstiõpetus ja informaatika.

Õpetaja – Heli Järve ja Sigrit Piirsoo
Klass, vanuse- või haridusaste:
6. klass

Kestvus: 3 tundi (3 x 45 minutit)

Teema (sh alateemad): 3D mudel (mõisakooli sümbol) – ruumiline joonistamine ja selle mudeli loomine 3dc.io keskkonnas

Tase: tavaklassi õpilased

Autor: Heli Järve ja Sirgit Piirsoo


Tunni eesmärgid

·         Mõistab ruumilise kujundi mõistet, oskab ruumilist kujundit joonistada.

·         Harjutab töötamist iseseisvalt, video järgi.

·         Oma töö loomisel arvestal Roosna-Alliku mõisakooli sümbolitega

·         Koostab 3D kavandi, kasutades interaktiivseid keskkond (3dc.io)

 

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:

·         Kultuuri- ja väärtuspädevus

Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi identiteedi osana.

Praktiline loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid deid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust.

·                Matemaatika- ja loodusteaduste pädevus

Analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid.

Õpitulemused:

·                kavandab ja kujundab eesmärgist lähtudes;

·                leiab vormi ja funktsiooni seoseid (kus milliseid kirjatüüpe kasutatakse);

·                mõistab ka väikeste esemete kultuuriväärtust;

·                mõistab muinsuskaitse ja muuseumite vajalikkust;

·                kujutab kolmemõõtmelist objekti tasapinnal;

·                kujutab kolmemõõtmelisi objekte natuurist joonistades.

Õpilaste eelteadmised ja -oskused: Õpilased

1)      Õpetaja  ja õpilased  uurivad ja tuletavad meelde Roosna-Alliku mõisakooli lugu - http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/

2)      Õpilased  googeldavad   ja otsivad  näiteid.

3)      Õpilane on varasemalt tuttav 3D modelleerimisega 3dc.io keskkonnaga

4)      Õpilane loob ettejoonestatud kavandi põhjal 3D mudeli.

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Õpilased oskavad kasutada 3D mudeli loomiseks kasutada 3dc.io keskkonda. Õpilased oskavad faili salvestada 3D printerule sobiva laiendiga (.stl). Õpetaja juhendamisel alustatakse 3D printimisega.

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid

1)      http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/

2)      3dc.io

Tunni käik:

 

Tunni osad

Tegevuste kirjeldused

Tegevusele kuluv aeg

Kommentaarid jms

I Ettevalmistus

        Sissejuhatus

        Tähelepanu haaramine

        Häälestus (eesmärgipüstitus, motiveerimine)

        Eelteadmiste väljaselgitamine

        Vajaminevate teadmiste kordamine

Õpetaja tutvustab ja selgitab:

·         Roosna-Alliku mõisakooli lugu.

 

20 minutit

Roosna-Alliku mõisakooli lugu http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/

 

II Põhiosa

        Peab tagama tunni eesmärgi täitmise

        Õppemeetodid

        Harjutamine, kinnistamine ja/või rakendamine

Õpilased meenutavad, kuidas tehakse tööd kahes aknas.

        Roosna-Alliku mõisa ajalooga tutvumine

        Roosna-Alliku mõisa sümboli kavandi loomine kunstiõpetuse tunnus

 

1)      Tunnitööd alustatakse ja jätkatakse 25 minutit,

2)       Õpetaja juhendamisel viimistletakse oma tööd ja alustatakse 3D modelleerimisega arvutiklassis – 30 minutit

3)      Alustatakse oma sümboli loomist 3dc.io keskkonnas – 45 minutit

4)      Valmistatakse 3D printimiseks tsl fail, 5 minutit

·         Harjutab töötamist kahe aknaga.

·         Harjutab töötamist iseseisvalt, video järgi.

 

III Lõpetav osa

        Tunni kokkuvõte/eesmärgi saavutuse kontroll

        Tagasiside/reflektsioon (sh uute eesmärkide püstitamine)

        Kodutöö

 

Näituse tegemine arvutiklassis:

valmis mudelitest koostatakse näitus arvutiklassis ja iga õpilane leiab omale meeldivaima mudeli.

Lemmiktööde nimetamine ja põhjendamine. 

10 minutit.

 

Õpetaja alustab 3D printimisega – kusjuures failid on õpilastel salvestatud Stuudiumis Tera kaustas.

 

Kui oma mudelid on 3D prinditud, annavad õpilased hinnangud oma tööle ja kaasõpilaste tööle.

 

Hindamine: Õpilaste töödele antakse suulised hinnangud. Valmis mudelitest koostatakse näitus arvutiklassis ja iga õpilane leiab omale meeldivaima mudeli.

 

 

 

Soovitused:

 

 

reede, 30. september 2022

3D printer lõimituna ainetundidesse

 

Projektiplaan 3D printeri rakendamisel lõimituna ainetundidesse

 

Õppeaine ja -valdkond: ajalugu ja matemaatika lõiming  7. - 9. klass
Klass, vanuse- või haridusaste: lõiming 7.-9. klassile.

Kestvus: Makett valmib 1 õppeaasta jooksul, informaatika ja ajalootundide raames lõiminguna

Teema (sh alateemad): Paikkonna hariduse ja kultuurilugu

Tase: Riiklikul õppekava õppivad õpilased

Autor: Matemaatikaõpetaja Heli Järve, klassiõpetaja ja ajalooõpetaja Jaanika Alliksoo, kunstiõpetaja Sigrit Piirsoo


Tunni eesmärgid:
Paikkonna hariduse- ja kultuuriloo tundmaõppimise mitmekesistamine. Roosna-Alliku mõisa ajaloo õppimise raames valmistada mõisa makett.

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:

·         Kultuuri- ja väärtuspädevus: väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust;

·         matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite abil;

·         ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades;

·         digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes.

Õpitulemused:

1)      teeb koostööd ning arvestab teisi;

2)      analüüsib enda teadmisi ja oskusi;

3)      mõistab tehnoloogiliste komponentide osa ühiskonna arengus;

4)      mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel;

5)      modifitseerib olemasolevaid objekte;

6)      oskab valida prinditavale kujundile sobiva kihipaksuse, sisu, toestused jne;

7)      oskab optimeerida erinevaid suurusi vastavalt etteantud trükiajale;

8)      oskab luua olemasoleva objekti 3D mudeli programmis Tinkercad

Projekti tegevused:

1.      Õpilased tutvuvad mõisa ajalooga ja selle mõisa hoonetega.

  1. Õpilased mõõdavad hooned (saavad osaliselt kasutada ka töövihikus olevat infot) ja vahemaad, leiavad sobiva mõõtkava maketi valmistamiseks (Lähtutakse sellest, kui suur kogu makett kavandatakse ja kui suured hooned sinna mahuvad).
  2. Õpilased teevad hoonete joonised vastavalt mõõtkavale.
  3. Õpilased prindivad välja vajalikud elemendid ja panevad hooned kokku.
  4. Hooned paigutatakse alusele ja tehakse maketi viimistlus.

Õpilaste eelteadmised ja -oskused: tutvunud Roosna-Alliku mõisa ajalooga, oskavad kasutada programmi Tikercad.

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasel: Õpetaja  ja õpilased  uurivad ja vaatavad ja on tutvunud Roosna- Alliku mõisa ajalooga. Õpilane peaks olema varasemalt tuttav 3D modelleerimisega, kas Blenderi keskkonnas või mujal (näiteks Tikercad, mis on väga hea programm 3D modelleerimisega alustamiseks).

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid :

  1. Töövihikud Roosna-Alliku lugu I ja Roosna-Alliku lugu II
  2.  ajaloostendid mõisahoones
  3. Roosna-Alliku mõisapargi plaan
  4. https://www.slideshare.net/JaanikaAlliksoo/fotojaht-roosnaalliku-misapargis
  5. http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/

 

Projekti kava

 

Projekti osad: osad

Tegevuste kirjeldused

Tegevusele kuluv aeg

Kommentaarid jms

I Ettevalmistus

        Sissejuhatus

        Tähelepanu haaramine

        Häälestus (eesmärgipüstitus, motiveerimine)

        Eelteadmiste väljaselgitamine

        Vajaminevate teadmiste kordamine

Õpilased tutvuvad mõisa ajalooga ja selle mõisa hoonetega.

Õpilased on tutvunud informaatika tundides 3D modelleerimisega, kasutades Tikercad programmi

Umbes 2 – 3 ajalootundi

 

 

3-4 informaatikatundi

 

II Põhiosa

        Peab tagama tunni eesmärgi täitmise

        Õppemeetodid

        Harjutamine, kinnistamine ja/või rakendamine

Õpilased kasutavad olemasolevaid õppematerjale (Töövihikud Roosna-Alliku lugu I ja Roosna-Alliku lugu II, ajaloostendid mõisahoones, Roosna-Alliku mõisapargi plaan jne) ja praeguseid alles olevaid mõisaaegseid hooneid (mõisa peahoone, valitsejamaja, meierei, kasvuhoone varemed, karjalaudad, sõidu- ja tööhobuste tallid, moonakamaja, kabel jms) ning valmistavad mõisa maketi

Tegevused aintundides (ajalugu, informaatika, matemaatika ja kunst). Kestvus 4-5 kuud.

 

III Lõpetav osa

        Kokkuvõte/eesmärgi saavutuse kontroll

        Tagasiside/reflektsioon (sh uute eesmärkide püstitamine)

Roosna-Alliku mõisa maketi valmistamine kasutades 3D printerit. Maketi tutvustamine kooli juhtkonnale ja MTÜ Roosna-Alliku Mõis meeskonnale