esmaspäev, 20. aprill 2020

Informaatika 3D printer

Informaatika :  Õpilased oskavad kasutada programmi TinkerCad,

 millega saab luua lihtsaid 3D objekte, mida saab ka välja printida.

 Lisaks sellele on TinkerCad väga hea abivahend algajale 3D modelleerijale. 

Õpilased oskavad kasutada õppematerjale informaatika digiõpikust

 - https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Digikunst/Digikunst ja

 https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/Digimeedia/3D .

reede, 17. aprill 2020

3D printeri kasutamine majandusõpetuses

3D printeri rakendamine majandusõpetuses

Majandusõpetuse õpetamise eesmärgid
Õpilane:
 1. oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
 2. arendab enda loovust;
 3. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda;
 4. teab oma õigusi ja kohustusi kui tarbija, töötaja ja tulevane ettevõtja;
 5. saab aru ettevõtluse tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas;
 6. mõistab ettevõtja, juhi ja töötaja rolle ning vastutust;
 7. oskab näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga ettevõtluse ja ettevõtja suhtes;
 8. suudab kolmanda kooliastme loovtööna teostada minifirma.
Lisaks majandusõpetusele miniõpilasfirmadega, et teha mõisa meeneid, nt valge roosi võtmehoidja.

esmaspäev, 13. aprill 2020

3D printerite kavandatud tunnikava ajaloos ja matemaatikas

Tunnikavad, kuidas rakendada õppetöös 3D printerit

AJALUGU

Tunnikava 3D printeri rakendamisel ainetundides (lõimituna)


Õppeaine: ajalugu ja matemaatika lõiming  7. - 9. klass
Eesmärk: Paikkonna hariduse- ja kultuuriloo tundmaõppimise mitmekesistamine. Roosna-Alliku mõisa ajaloo õppimise raames valmistada mõisa makett.
Kirjeldatud tegevus (tunnitegevus): Õpilased kasutavad olemasolevaid õppematerjale (Töövihikud Roosna-Alliku lugu I ja Roosna-Alliku lugu II, ajaloostendid mõisahoones, Roosna-Alliku mõisapargi plaan jne) ja praeguseid alles olevaid mõisaaegseid hooneid (mõisa peahoone, valitsejamaja, meierei, kasvuhoone varemed, karjalaudad, sõidu- ja tööhobuste tallid, moonakamaja, kabel jms) ning valmistavad mõisa maketi, mille valmistamiseks kasutatakse 3D printerit.
Selleks:
 1. Õpilased tutvuvad mõisa ajalooga ja selle mõisa hoonetega.
 2. Õpilased mõõdavad hooned (saavad osaliselt kasutada ka töövihikus olevat infot) ja vahemaad, leiavad sobiva mõõtkava maketi valmistamiseks (Lähtutakse sellest, kui suur kogu makett kavandatakse ja kui suured hooned sinna mahuvad).
 3. Õpilased teevad hoonete joonised vastavalt mõõtkavale.
 4. Õpilased prindivad välja vajalikud elemendid ja panevad hooned kokku.
 5. Hooned paigutatakse alusele ja tehakse maketi viimistlus.
Ajaline kestus: Makett valmib 1 õppeaasta jooksul
Materjalid, mida kasutatakse:
 1. Töövihikud Roosna-Alliku lugu I ja Roosna-Alliku lugu II
 2.  ajaloostendid mõisahoones
 3. Roosna-Alliku mõisapargi plaan
 4. https://www.slideshare.net/JaanikaAlliksoo/fotojaht-roosnaalliku-misapargis
 5. http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/


teisipäev, 7. aprill 2020

3D printeri tunnikava kunstiõpetuses

3D printeri kasutamine kunstiõpetuses

KUNST


Vana-Kreeka vaas


Õppeaine ja -valdkond: ajalugu ja kunstiõpetus
Klass, vanuse- või haridusaste: II kooliaste
Tunni kestvus: 45 min

Tunni eesmärgid:

-        Mõistab paremini  Vana-Kreeka  ajalugu ja kultuuri.
-        Harjutab töötamist kahe aknaga.
-        Harjutab töötamist iseseisvalt, video järgi.
-        Vaasi disainimisel lähtub originaalist.

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Õpetaja  ja õpilased  uurivad ja vaatavad erinevaid  Vana-Kreeka vaase,  kujusid, mustreid ja värvilahendusi.Õpilased  googeldavad   ja otsivad  näiteid.
Õpilane peaks olema varasemalt tuttav 3D modelleerimisega, kas Blenderi keskkonnas või mujal (näiteks Tikercad, mis on väga hea programm 3D modelleerimisega alustamiseks).

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid: Blenderi programm arvutites, õppevideo, kõrvaklapid.


Tunni käik:

Tunni osad
Tegevuste kirjeldused
Tegevusele kuluv aeg
Õpetaja tegevus
Õpilaste tegevus
I Ettevalmistus
Arutelu.
Teema teatamine
10 min
Õpetaja tutvustab ja selgitab:
·         kannude valmistamist potikedral;
·        erineva kuju ja otstarbega vaase;
·        iseloomulikke  geomeetrili ornamente;
·        mustafiguuriline stiil;
Tänases tunnis hakkame tegema Vana- Kreeka vaasi.
Õpilased arutlevad kaasa. Kuulavad, vaatavad ja püüavad leida iseloomulikke tunnuseid ja mustreid.
·        Arutlevad vaaside praktilise ja kunstilise väärtuse üle.
II Põhiosa
·       Töö kahe aknaga
·       Iseseisev töö
25 min
·       Tuletatakse meelde, kuidas teha tööd kahe aknaga.
·       Individuaalne abistamine.
·       Meenutavad, kuidas tehakse tööd kahes aknas.
·       Õppevideo vaatamine.
·       Oma vaasi disainimine.

III Lõpetav osa

·       Näitus
·       Tagasiside kaaslaste tööle.
10 min

·       Näituse tegemine arvutiklassis: valmis vaasid jäetakse arvutis lahti ning jalutatakse arvuti juurest arvuti juurde ning tutvutakse kaaslase tööga.
·       Lemmiktööde nimetamine ja põhjendamine. Hindamine:
Kaasõpilaste tagasiside ja arvamus tööde õnnestumise  kohta. Kunstiõpetaja  annab tagasisidet  ja võib hinnata numbriliselt.