reede, 30. september 2022

3D printer lõimituna ainetundidesse

 

Projektiplaan 3D printeri rakendamisel lõimituna ainetundidesse

 

Õppeaine ja -valdkond: ajalugu ja matemaatika lõiming  7. - 9. klass
Klass, vanuse- või haridusaste: lõiming 7.-9. klassile.

Kestvus: Makett valmib 1 õppeaasta jooksul, informaatika ja ajalootundide raames lõiminguna

Teema (sh alateemad): Paikkonna hariduse ja kultuurilugu

Tase: Riiklikul õppekava õppivad õpilased

Autor: Matemaatikaõpetaja Heli Järve, klassiõpetaja ja ajalooõpetaja Jaanika Alliksoo, kunstiõpetaja Sigrit Piirsoo


Tunni eesmärgid:
Paikkonna hariduse- ja kultuuriloo tundmaõppimise mitmekesistamine. Roosna-Alliku mõisa ajaloo õppimise raames valmistada mõisa makett.

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:

·         Kultuuri- ja väärtuspädevus: väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust;

·         matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite abil;

·         ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades;

·         digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes.

Õpitulemused:

1)      teeb koostööd ning arvestab teisi;

2)      analüüsib enda teadmisi ja oskusi;

3)      mõistab tehnoloogiliste komponentide osa ühiskonna arengus;

4)      mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel;

5)      modifitseerib olemasolevaid objekte;

6)      oskab valida prinditavale kujundile sobiva kihipaksuse, sisu, toestused jne;

7)      oskab optimeerida erinevaid suurusi vastavalt etteantud trükiajale;

8)      oskab luua olemasoleva objekti 3D mudeli programmis Tinkercad

Projekti tegevused:

1.      Õpilased tutvuvad mõisa ajalooga ja selle mõisa hoonetega.

  1. Õpilased mõõdavad hooned (saavad osaliselt kasutada ka töövihikus olevat infot) ja vahemaad, leiavad sobiva mõõtkava maketi valmistamiseks (Lähtutakse sellest, kui suur kogu makett kavandatakse ja kui suured hooned sinna mahuvad).
  2. Õpilased teevad hoonete joonised vastavalt mõõtkavale.
  3. Õpilased prindivad välja vajalikud elemendid ja panevad hooned kokku.
  4. Hooned paigutatakse alusele ja tehakse maketi viimistlus.

Õpilaste eelteadmised ja -oskused: tutvunud Roosna-Alliku mõisa ajalooga, oskavad kasutada programmi Tikercad.

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasel: Õpetaja  ja õpilased  uurivad ja vaatavad ja on tutvunud Roosna- Alliku mõisa ajalooga. Õpilane peaks olema varasemalt tuttav 3D modelleerimisega, kas Blenderi keskkonnas või mujal (näiteks Tikercad, mis on väga hea programm 3D modelleerimisega alustamiseks).

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid :

  1. Töövihikud Roosna-Alliku lugu I ja Roosna-Alliku lugu II
  2.  ajaloostendid mõisahoones
  3. Roosna-Alliku mõisapargi plaan
  4. https://www.slideshare.net/JaanikaAlliksoo/fotojaht-roosnaalliku-misapargis
  5. http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/

 

Projekti kava

 

Projekti osad: osad

Tegevuste kirjeldused

Tegevusele kuluv aeg

Kommentaarid jms

I Ettevalmistus

        Sissejuhatus

        Tähelepanu haaramine

        Häälestus (eesmärgipüstitus, motiveerimine)

        Eelteadmiste väljaselgitamine

        Vajaminevate teadmiste kordamine

Õpilased tutvuvad mõisa ajalooga ja selle mõisa hoonetega.

Õpilased on tutvunud informaatika tundides 3D modelleerimisega, kasutades Tikercad programmi

Umbes 2 – 3 ajalootundi

 

 

3-4 informaatikatundi

 

II Põhiosa

        Peab tagama tunni eesmärgi täitmise

        Õppemeetodid

        Harjutamine, kinnistamine ja/või rakendamine

Õpilased kasutavad olemasolevaid õppematerjale (Töövihikud Roosna-Alliku lugu I ja Roosna-Alliku lugu II, ajaloostendid mõisahoones, Roosna-Alliku mõisapargi plaan jne) ja praeguseid alles olevaid mõisaaegseid hooneid (mõisa peahoone, valitsejamaja, meierei, kasvuhoone varemed, karjalaudad, sõidu- ja tööhobuste tallid, moonakamaja, kabel jms) ning valmistavad mõisa maketi

Tegevused aintundides (ajalugu, informaatika, matemaatika ja kunst). Kestvus 4-5 kuud.

 

III Lõpetav osa

        Kokkuvõte/eesmärgi saavutuse kontroll

        Tagasiside/reflektsioon (sh uute eesmärkide püstitamine)

Roosna-Alliku mõisa maketi valmistamine kasutades 3D printerit. Maketi tutvustamine kooli juhtkonnale ja MTÜ Roosna-Alliku Mõis meeskonnale