teisipäev, 16. mai 2023

Lõiming kusniõpetus ja informaatika

 Lõimingutund 4. klassile 


Tunnikava – 3D mudel

 

 

Õppeaine ja -valdkond: ajalugu, kunstiõpetus ja informaatika.

Õpetaja – Heli Järve ja Sigrit Piirsoo
Klass, vanuse- või haridusaste:
6. klass

Kestvus: 3 tundi (3 x 45 minutit)

Teema (sh alateemad): 3D mudel (mõisakooli sümbol) – ruumiline joonistamine ja selle mudeli loomine 3dc.io keskkonnas

Tase: tavaklassi õpilased

Autor: Heli Järve ja Sirgit Piirsoo


Tunni eesmärgid

·         Mõistab ruumilise kujundi mõistet, oskab ruumilist kujundit joonistada.

·         Harjutab töötamist iseseisvalt, video järgi.

·         Oma töö loomisel arvestal Roosna-Alliku mõisakooli sümbolitega

·         Koostab 3D kavandi, kasutades interaktiivseid keskkond (3dc.io)

 

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:

·         Kultuuri- ja väärtuspädevus

Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi identiteedi osana.

Praktiline loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid deid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust.

·                Matemaatika- ja loodusteaduste pädevus

Analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid.

Õpitulemused:

·                kavandab ja kujundab eesmärgist lähtudes;

·                leiab vormi ja funktsiooni seoseid (kus milliseid kirjatüüpe kasutatakse);

·                mõistab ka väikeste esemete kultuuriväärtust;

·                mõistab muinsuskaitse ja muuseumite vajalikkust;

·                kujutab kolmemõõtmelist objekti tasapinnal;

·                kujutab kolmemõõtmelisi objekte natuurist joonistades.

Õpilaste eelteadmised ja -oskused: Õpilased

1)      Õpetaja  ja õpilased  uurivad ja tuletavad meelde Roosna-Alliku mõisakooli lugu - http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/

2)      Õpilased  googeldavad   ja otsivad  näiteid.

3)      Õpilane on varasemalt tuttav 3D modelleerimisega 3dc.io keskkonnaga

4)      Õpilane loob ettejoonestatud kavandi põhjal 3D mudeli.

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Õpilased oskavad kasutada 3D mudeli loomiseks kasutada 3dc.io keskkonda. Õpilased oskavad faili salvestada 3D printerule sobiva laiendiga (.stl). Õpetaja juhendamisel alustatakse 3D printimisega.

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid

1)      http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/

2)      3dc.io

Tunni käik:

 

Tunni osad

Tegevuste kirjeldused

Tegevusele kuluv aeg

Kommentaarid jms

I Ettevalmistus

        Sissejuhatus

        Tähelepanu haaramine

        Häälestus (eesmärgipüstitus, motiveerimine)

        Eelteadmiste väljaselgitamine

        Vajaminevate teadmiste kordamine

Õpetaja tutvustab ja selgitab:

·         Roosna-Alliku mõisakooli lugu.

 

20 minutit

Roosna-Alliku mõisakooli lugu http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/

 

II Põhiosa

        Peab tagama tunni eesmärgi täitmise

        Õppemeetodid

        Harjutamine, kinnistamine ja/või rakendamine

Õpilased meenutavad, kuidas tehakse tööd kahes aknas.

        Roosna-Alliku mõisa ajalooga tutvumine

        Roosna-Alliku mõisa sümboli kavandi loomine kunstiõpetuse tunnus

 

1)      Tunnitööd alustatakse ja jätkatakse 25 minutit,

2)       Õpetaja juhendamisel viimistletakse oma tööd ja alustatakse 3D modelleerimisega arvutiklassis – 30 minutit

3)      Alustatakse oma sümboli loomist 3dc.io keskkonnas – 45 minutit

4)      Valmistatakse 3D printimiseks tsl fail, 5 minutit

·         Harjutab töötamist kahe aknaga.

·         Harjutab töötamist iseseisvalt, video järgi.

 

III Lõpetav osa

        Tunni kokkuvõte/eesmärgi saavutuse kontroll

        Tagasiside/reflektsioon (sh uute eesmärkide püstitamine)

        Kodutöö

 

Näituse tegemine arvutiklassis:

valmis mudelitest koostatakse näitus arvutiklassis ja iga õpilane leiab omale meeldivaima mudeli.

Lemmiktööde nimetamine ja põhjendamine. 

10 minutit.

 

Õpetaja alustab 3D printimisega – kusjuures failid on õpilastel salvestatud Stuudiumis Tera kaustas.

 

Kui oma mudelid on 3D prinditud, annavad õpilased hinnangud oma tööle ja kaasõpilaste tööle.

 

Hindamine: Õpilaste töödele antakse suulised hinnangud. Valmis mudelitest koostatakse näitus arvutiklassis ja iga õpilane leiab omale meeldivaima mudeli.

 

 

 

Soovitused: